Γεωργίου του Κεδρηνού - ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ


Ο Γεώργιος Κεδρηνός ήταν βυζαντινός χρονογράφος. Έζησε στο τέλος του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα.Δεν είναι τίποτα γνωστό σχετικά με την καταγωγή του και την ζωή του, παρά μόνο ότι ήταν μοναχός.Έγραψε το έργο Σύνοψη Ιστοριών, μια χρονογραφία από την δημιουργία του κόσμου μέχρι την αρχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού το 1057. Στη Σύνοψη Ιστοριών κάνει μια συρραφή των έργων παλιότερων χρονογράφων και ιστοριογράφων
(Ψευδοσυμεών, Θεοφάνη, Γεώργιου Μοναχού, Κωνσταντίνου του Ρόδιου). Για τα γεγονότα μεταξύ 811-1057 αντιγράφει πιστά τον Σκυλίτζη.[Αγνή Βασιλικοπούλου-Ιωαννίδου, Η Βυζαντινή Ιστοριογραφία (324-1204) Σύντομη επισκόπηση, Αθήνα]

1 ΕΚΔΟΣΗ 1889

    ΕΚΔΟΣΗ 1729   

  • Τίτλος: Γεωργίου του Κεδρηνού Σύνοψις Ιστοριών = Georgii Cedreni Compendium Historiarum: [Tomus II=Τόμος Δεύτερος] / ex versione Guillelmi Xylandri, cum ejusdem Annotationibus, accedunt huic editioni praeter lacunas tres ingentes, & alias expletas, Notae in Cedrenum P. Iacobi Goar & Caroli Annibalis Fabroti Glossarium ad eundem Cedrenum item, Ioannes Scylitzes Curopalates excipiens ubi cedrenus desinit
  • Συγγραφέας: Κεδρηνός, Γεώργιος [11ος αι.], Xylander, Wilhelm [1532-1576], Goar, Jacques [1601-1653], Fabrot, Charles Annibal [1580-1659], Σκυλίτζης, Ιωάννης [fl. 1081]
  • Φυσική Περιγραφή: παλαίτυπο, p. 363-679+56+[48] (v.8) 40 cm.
  • Εκδότης: Ex Typograpfia Bartholomei Javarina
  • Ημ/νία έκδοσης: MDCCXXIX=[1729
  • Τόπος έκδοσης: Venetiis
  • Σημειώσεις: Ο όγδοος τόμος της σειράς, με τίτλο 'Corpus Byzantinae Historiae', περιλαμβάνει το έργο του του Γεώργιου Κεδρηνού 'Σύνοψη Ιστοριών' στο οποίο ο συγγραφέας για τα γεγονότα μεταξύ των ετών 811-1057 μ.Χ. αντιγράφει πιστά τον Ιωάννη Σκυλίτζη. Στο πρώτο φύλλο 'Georgii Gedreni Compendium Historiarum, Tomus II', ενώ στην πρώτη σελίδα (η σελιδαρίθμηση συνεχίζει αυτή του πρώτου τόμου και ξεκινάει από την σελίδα 363) 'Historiarum Compendii Pars II'. Στην σελίδα τίτλου σώζεται ωοειδή σφραγίδα με την ένδειξη 'Φροντιστήριον Αργυρουπολιτών, 1879', ενώ στα πρώτα και στα τελευταία παράφυλλο υπάρχει δυσανάγνωστη στρογγυλή σφραγίδα [Ειρηνοδικείον Ναούσης]. Εισαγωγή, Ευρετήρια, Περιεχόμενα, Τίτλοι στον κολοφώνα, στην λατινική, Παράλληλο Κείμενο Έργου σε στήλες στην ελληνική και λατινική γλώσσα. Στη Βιβλιοθήκη της Ευξείνου Λέσχης των Ποντίων της Νάουσας, φυλάσσεται ένα ακόμα αντίτυπο του τόμου από την Βιβλιοθήκη του Φροντιστηρίου της Αργυρουπόλεως, με ταξινομικό αριθμό 938.3 HIS τ.7. Ο τόμος φέρει παλαιότερες βιβλιοθηκονομικές ενδείξεις και στάχωση που αποτελείται από πινακίδες χαρτονιού με δερμάτινη επικάλυψη.


ΜΕΡΟΣ 1ο ΜΕΡΟΣ 2ο ΜΕΡΟΣ 3ο ΜΕΡΟΣ 4ο
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ