ΧΡΟΝΟΣ-ΜΕΤΡΑ-ΣΤΑΘΜΑ


 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ.

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ....................................................................................................................... -10000 π.Χ.
ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ .....................................................................................................10000-περίπου 6500 π.Χ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ........................................................................................................ 6500-περίπου 3000  π.Χ.

Αρχαιότερη Νεολιθική................................................................................................................... 6500-5600 π.Χ.
Μέση Νεολιθική............................................................................................................................. 5600-5300 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική ....................................................................................................................... 5300-4500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή...............................................................................4500-3200/3000  π.Χ.


ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ...................................... 3200/3000-2000 π.Χ.

Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική Ι ........................................................3200/3000-2600  π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙ..................................................................2600-2300 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙΙ....................................................... 2300-2100/2000 π.Χ.


ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ............................................ 2100/2000-1600 π.Χ.

Μεσοελλαδική/ Μεσομινωική Ι............................................................................................ 2100/2000-1800 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙ ....................................................................................................1800-1700 π.Χ.
 Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙΙ...................................................................................................1700-1600 π.Χ.


ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ...........................................................................................................1600-1100 π.Χ.

Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  Ι ........................................................................................1600-1500/1450 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  ΙΙ......................................................................................1500/1450-1400 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙ ................................................................................................1400-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙA.........................................................................................1400-1300 π.Χ.
 Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΒ ...............................................................................................1300-1200 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΓ ...............................................................................................1200-1100 π.Χ.
 Υπομυκηναϊκή / Υπομινωική περίοδος .......................................................................................1100-1050/1025 π.Χ.


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  ...........................................................................................................................1050/1025-700 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική περίοδος.....................................................................................................1050/1025-900  π.Χ.
Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος.......................................................................................................... 900-850 π.Χ.
Μέση Γεωμετρική περίοδος ................................................................................................................ 850-760 π.Χ.
Ύστερη Γεωμετρική περίοδος...................................................................................................... 760-700 π.Χ.


ΠΡΩΙΜΗ  ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ.......................................................................................... 700-610 π.Χ.
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ............................................................................................................................... 610-490/80 π.Χ.

Πρώιμη περίοδος.................................................................................................................................... 610-575 π.Χ.
Μέση περίοδος ...................................................................................................................................... 575-530 π.Χ.
Ύστερη περίοδος............................................................................................................................... 530-490/80 π.Χ.


ΚΛΑΣΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ......................................................................................................................  490/80-323 π.Χ. 
Πρώιμη Κλασική περίοδος ................................................................................................ 490/80-450 π.Χ.
Μέση / Ώριμη Κλασική περίοδος ............................................................................................ 450-400/380 π.Χ.
Ύστερη Κλασική περίοδος ................................................................................................. 400/380-323 π.Χ.


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ............................................................................................................................ 323-31 π.Χ. 
Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος .................................................................................................. 323-275 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική περίοδος .................................................................................................. 275-150 π.Χ 
Ύστερη Ελληνιστική περίοδος .......................................................................................... 150-31 π.Χ.

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .......................................................................................................................... 31  π.Χ.-324 μ.Χ.
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .................................................................................................... 4ος-7ος αι. μ.Χ.
ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ................................................................................................... 324-842 μ.Χ,
ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .................................................................................................... 842-1204 μ.Χ.
ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ................................................................................................1204-1453 μ.Χ.

ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ................................................................................................1204-16ος αι.
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ..................................................................................................1453-1821μ.Χ. 


Πίνακας αντιστοίχησης των χρονολογικών συστημάτων διαφόρων ερευνητών
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ


Άλλα ονόματα
Σχετική Χρονολόγιο[4]
Συμβατικές Ημερομηνίες, BCE[5]
Σημειώσεις
Προανακτορική, Προ-Palace (Προανακτορική),Ηλικία Protominoan(Πλάτων)[6]
Εποχή του Χαλκού(Matz, Hutchinson)
[7]
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 (Hood)
EM
3000-2200(Evans, Hood)
2600-2000
 (Matz)
Πρωτομινωική ή ΠΜ στην ελληνική γλώσσα.
Πρώτη Πρωτομινωική(Hutchinson)
Φάση I
 (Πλάτων)
EM I
3400-2800(Evans)
2600-2300
 (Matz)
2500-2400(Hutchinson)
3200-2600(
Γκιμπούτας)
3000-2600(Willetts, Hood)
2800-2200(Mackenzie)
Το κυριότερο πρόβλημα προέκυψε από τον καθορισμό από το τέλος της Νεολιθικής? Στρώματα της καταστράφηκαν με την οικοδόμηση της Κνωσού.
Η περίοδος αυτή έχει επικυρωθεί με κεραμική στην Κνωσό, στο Θόλο Τάφος 2 στις Λεβήνας και από EM I , στρώμα σε Debla.
Δεύτερη Πρωτομινωική(Hutchinson)
Φάση II
 (Πλάτων)
EM II
2800-2400(Evans)
2300-2200
 (Matz)
2300-2100(Hutchinson)
[8]
2600-2300(
Γκιμπούτας, Willetts, Hood)
Σφραγίδες όπως και αυτές των αιγυπτιακών 1η ενδιάμεση περίοδος, δυναστείες 6-11, 2345-1991.
Τρίτον Πρωτομινωική(Hutchinson)
ΙΙΙ Φάση
 (Πλάτων)
EM III
2400-2200(Evans)
2200-2000
 (Matz)
2100-2000(Hutchinson)
2300-2160(
Γκιμπούτας)
2300-2200(Willetts, Hood)
Παλάτι Περίοδος (Matz, Πλάτων)
Μινωική Εποχή(Πλάτων)
[9]
Πλήρης Εποχή του Χαλκού
 (Matz)[10]
MM
2200-1500(Evans)
2000-1570
 (Matz)
2000-1580(Βέντρις και Τσάντγουικ)
Μεσομινωική ή ΜΜ στην ελληνική γλώσσα
ΙΙΙ Φάση του Προ-Palace(Πλάτων)
Πρόωρη Palace
 (Matz)
Πρώτη
 ή Πρώιμη Παλάτια (Hood)
ΜΜ ΙΑ
2000 -? (Matz)
2000-1900(Hutchinson)
2160-1930(Γκιμπούτας)
2200-2000(Willetts, Hood)
2000-1925(Βέντρις και Τσάντγουικ
2200 -?(MacKenzie)
Κεφάλα- ανάχωμα ,εκκαθάριση των παλαιότερων δομών, το παλάτι της Κνωσού έχει αρχίσει (Hutchinson).
Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace
 (Matz)
Παλαιοανακτορική (Παλαιοανακτορική) Φάση I
 (Πλάτων)
Πρώτη
 ή Πρώιμη Παλάτια(Hood)
MM IB
; -1800 (Matz)
1900-1850(Hutchinson)
2000-1900(Πλάτων, Willetts, Hood)
1925-1850(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1930-1800(Γκιμπούτας)
; -2100(MacKenzie)
"Πρώτα Παλάτια» ή «Πρώτος ναός-παλάτι» (Γκιμπούτας)[11]

Η χρήση του τροχού αγγειοπλαστικής.
 Είναι πιθανό να έχει εισαχθεί στην ΙΑ.
Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace
 (Matz)
Παλιά Φάση II Palace(Πλάτων)
Πρώτη
 ή Πρώιμη Παλάτια, τη Μέση Εποχή του Χαλκού (Hood)
MM ΔΣ
1850 -;(Hutchinson, Βέντρις και Τσάντγουικ)
1900-1800(Πλάτων, Willetts, Hood)
2100 -?(MacKenzie)
Παλαιοανακτορική
Παλαιοανακτορική(Evans)
Πρόωρη Palace
 (Matz)
Παλιά III Φάση Παλάτι(Πλάτων)
Πρώτη
 ή Πρώιμη Παλάτια, τη Μέση Εποχή του Χαλκού (Hood)
MM IIB
; -1700 (Matz, Βέντρις και Τσάντγουικ)
; -1750(Hutchinson)
1800-1700(Πλάτων, Willetts, Hood)
; -1900(MacKenzie)
Τα Παλάτια είχαν τόσο καταστραφεί από σεισμό περίπου το 1700 τόσο που θα έπρεπε να ανακατασκευαστούν. Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ Παλαιάς και Νέας των Παλατιών περίοδος , καθώς και μεταξύ II και III.[12]
Νεοανακτορικής
Παλαιοανακτορική(Evans)
Αργά Palace Ι
 (Matz)
Νεοανακτορική (Νεοανακτορική) Φάση I(Πλάτων)
Μέση Εποχή του Χαλκού(Hood)
ΜΜ ΙΙΙΑ
1700 -? (Matz)
1700 -?
 (Πλάτων)
1700/1750-1600(Hutchinson)
1700-1660(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1700 -?
 (Willetts)
1700 -?
 (Hood)
1900 -?(MacKenzie)
Οι Τοιχογραφίες έχουν αρχίσει.
Τα πρώτα σημάδια σε μαγειρικό σκεύος σε
 Γραμμική Α.
Νεοανακτορικής
Αργά Palace Ι
 (Matz)
Νέα περίοδος Palace Φάση I
 (Πλάτων)
Μέση Εποχή του Χαλκού(Hood)
MM IIIB
1600-1550(Hutchinson)
; -1570
 (Matz)
; -1600
 (Πλάτων)
1660-1580(Βέντρις και Τσάντγουικ)
; -1600
 (Willetts)
; -1550
 (Hood)
1700-1600(Palmer)
; -1700(MacKenzie)
Γραμμική Α.
Ένα άλλο σεισμό που απαιτεί μεγαλύτερη ανοικοδόμηση έγινε το ca.
 1570, η οποία για ορισμένους ήταν η μέση IIIB και για άλλους η αρχή.
Πρώτη Γραμμική Α αρχεία από
 τα Μάλια.
LM
1500-1000(Evans)
Υστερομινωική ή ΥΜ στην ελληνική γλώσσα
Αργά II Palace (Matz)
Νέα Φάση II Palace(Πλάτων)
ΥΜΙΑ
1550-1500(Hutchinson)
1600-1500(Palmer, Furumark)
1570 -?
 (Matz)
1600 -?
 (Πλάτων)
1580-1510(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1700 -?(MacKenzie)
Η περίοδος έκρηξης της Θήρας και το τσουνάμι.[13]
Η μεγαλύτερη cache των πινακίδων Γραμμικής Α,
 Αγία Τριάδα, IA ή / και IB.
Αργά II Palace (Matz)
Νέα Φάση II Palace(Πλάτων)
LM IB
1500-1450(Hutchinson)
; -1450
 (Matz)
1510-1450(Βέντρις και Τσάντγουικ)
1500-1450(Palmer, Furumark)
; -1450
 (Πλάτων)
; -1500(MacKenzie)
Όλα τα ανάκτορα της εποχής εκτός Κνωσού, κάηκαν περίπου το 1450, τα γεγονότα ερμηνεύονται από την άποψη της πλειοψηφίας, όπως η έλευση των μυκηναίων  και εγκατάσταση στην Κνωσό.
Αργά II Palace (Matz)
Νέα III Φάση Palace(Πλάτων)
Παλάτι Περίοδος
 (Evans, MacKenzie)
LM ΙΙ
1450-1400(Hutchinson, Palmer, Furumark, Matz, Πλάτων)
1450-1405(Βέντρις και Τσάντγουικ)
Ήταν Η περίοδος που τελειώνει με μια καταστροφή από την πυρκαγιά του συνόλου των ανακτόρων στην Κρήτη από άγνωστες αιτίες.[14] , βέβαια, ξανά κατοικήθηκε.
Post-Palace Φάση I(Πλάτων)
ΥΜ ΙΙΙΑ
1400 - (Matz)
1400-1320(Πλάτων)
1400-1300(Hutchinson)
Γραμμική Β γα δισκία. 1400 (Evans και υπερασπιστή του, τον Boardman)
Post-Palace ΙΙ Φάσεις, ΙΙΙ(Πλάτων)
LM IIIB
1300-1200(Hutchinson)
1320-1280
 (ΙΙ),1260-1150 (ΙΙΙ) (Πλάτων)
Γραμμική Β γα δισκία. 1200 (Palmer, Doubter της χρονολογίας Evans)
LM IIIC
; -1100 (Matz)
1260-1050(Willetts)
Μια γενική μυκηναϊκή καταστροφή σε ανάκτορο από την πυρκαγιά στην ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη που συνέβη σε ένα παράθυρο του χρόνου περίπου το 1200 στο τέλος του ΙΙΙΒ. Πόσο μεγάλο παράθυρο ήταν  δεν είναι γνωστό, ούτε είναι σίγουρες οι αιτίες. Μερικές δυνατότητες για συμπεράσματα της καταστροφής είναι ότι όλη ή μερική έγινε από εμφύλια σύγκρουση, ή εκ των  Λαών της Θάλασσας, ή από Δωριείς.
Υπομινωική Ηλικία(Πλάτων, Matz, Willetts)
1100 - (Matz)
1150-1000(Πλάτων)
1075-1025(Furumark)
1050-900(Willetts)
Η περίοδος αυτή θεωρείται μυκηναϊκή , είναι που φθάνουν εδώ αυτή την εποχή. Το τέλος της,  σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της εξομοίωσης προς αυτούς.
Σύστημα Έβανς
Χρονολογία π.Χ.
Σύστημα Πλάτωνος
Χρονολογία π.Χ.
Νεολιθική Εποχή
-2800
Νεολιθική Εποχή
-2800
Πρωτομινωική Ι
2800 - 2600
Προανακορική Ι
2800 - 2400
Πρωτομινωική ΙΙ
2600 - 2260
Προανακορική ΙΙ
2400 - 2100
Πρωτομινωική ΙΙΙ
2260 - 2100
Προανακορική ΙΙΙ
2100 - 1900
Μεσομινωική Ι
2100 - 1900
Παλαιοανακτορική Ι
1900 - 1850
Μεσομινωική ΙΙ
1900 - 1700
Παλαιοανακτορική ΙΙ
1850 - 1800
Μεσομινωική ΙΙΙ
1700 - 1560
Παλαιοανακτορική ΙΙΙ
1800 - 1700
Υστερομινωική Ι
1560 - 1460
Νεοανακτορική Ι
1700 - 1600
Υστερομινωική ΙΙ
1460 - 1440
Νεοανακτορική ΙΙ
1600 - 1500
Υστερομινωική ΙΙΙ
1450 - 1050
Νεοανακτορική ΙΙΙ
1500 - 1450
Μετανακτορική Ι
1450 - 1320
Μετανακτορική ΙΙ
1320 - 1260
Μετανακτορική ΙΙΙ
1260 - 1150
Πίνακας αντιστοίχησης των χρονολογικών συστημάτων


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ


Στην Ελλάδα βασική μονάδα μέτρησης κατά τους αρχαίους χρόνους, ήταν ο πους. Το μέγεθος δεν ήταν σταθερό αλλά εξαρτιόταν από το σημείο όπου γινόταν η μέτρηση στο Εκατόμπεδο του Παρθενώνος. Έτσι το μήκος του κυμαινόταν από 0,3083 και 0,2970 μέτρα. Υποδιαίρεση του ποδός ήταν ο δάκτυλος, 1/16 του ποδός ή 0,0193 μέτρα. 

Από τον δάκτυλο παράγονταν οι παρακάτω μονάδες:

4 δάκτυλοι = 1 παλαιστή ή παλαστή

8 δάκτυλοι = ½ ποδός = 1 λιχάς

11 δάκτυλοι = 1 ορθόδωρον
12 δάκτυλοι = 1 σπιθαμή
16 δάκτυλοι = 1 πους
18 δάκτυλοι = 1 πυγμή
20 δάκτυλοι = 1 πυγών
24 δάκτυλοι = 1½ πους = 1 πήχυςΠαράγωγες μονάδες από τον πόδα ήταν οι εξής:

2½ πόδες = 1 απλούν βήμα

5 πόδες = 1 διπλούν βήμα

6 πόδες = 1 οργυιά
10 πόδες = 1 άκαινα
100 πόδες = 1 πλέθρο
600 πόδες = 1 στάδιο

Το μήκος του σταδίου διέφερε στις αρχαίες πόλεις και εξαρτιόταν από το μήκος του ποδός. Έτσι το αττικό στάδιο είχε μήκος 184,98 μέτρα, το ολυμπιακό 192,27 μέτρα, το οδοιπορικό 157,50 μέτρα.

Από το στάδιο παραγόταν οι εξής μονάδες:

2 στάδια = 1 δίαυλος

4 στάδια = 1 ιππικόν

12 στάδια = 1 δόλιχος
30 οδοιπ. στάδια = 1 περσικός παρασάγγης
40 οδοιπ. στάδια = 1 αιγυπτιακός σχοινός
Τα κυριότερα μέτρα επιφάνειας ήταν το τετραγωνικό πλέθρο , η άρουρα (1/4 του πλέθρου) και ο έκτος (1/6 του πλέθρου).

Η βάση των μονάδων για την μέτρηση των στερεών ήταν ο κύαθος (0,046 λίτρα), ενώ παράγωγες μονάδες του ήταν οι παρακάτω:

6 κύαθοι = 1 κοτύλη

3 κοτύλες = 1 ξέστης

2 ξέστες = 1 χοίνικας

4 χοίνικες = 1 ημίεκτον
8 χοίνικες = 1 εκτεύς
6 εκτείς = 1 μέδιμνος

Για τα υγρά η βάση των μονάδων μέτρησης ήταν και πάλι ο κύαθος και από αυτόν παραγόταν οι εξής μονάδες:

1 ½ κύαθοι = 1 οξύβαφον

2 οξύβαφα = 1 ημικότυλον

2 ημικότυλα = 1 κοτύλη

2 κοτύλες = 1 ξέστης
16 ξέστες = 1 χους
12 χόες = 1 μετρητής (39,4 λίτρα)

Βασική μονάδα μέτρησης του βάρους ήταν ο οβολός (0.72 γραμμάρια). Από τον οβολό προέκυπταν οι εξής μονάδες:

1 δραχμή = 6 οβολοί

1 μνα = 100 δραχμές

1 τάλαντο = 60 μνα (25,86 χιλιόγραμμα)

 ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟ 

Πρέβεζα
Πεδίο μάχης
Βεργίνα
Παλάτι και το θέατρο
Αίγινα
Αίγινα
Ναός της Αφαίας

Αγία Σαμαρίνα
Ναός της Ήρας
Ακροκόρινθος

Φρούριο
Αμφιαρειον

Γενική άποψη
Αμφίπολη
Ακρόπολη
Άργος
Άργος
Ερείπια
Αρτεμισίου
Πεδίο μάχης
Ασίνη
Τολό
Ακρόπολη
Άστρος
Άστρος Νησί
Αρχαίο φρούριο
Αθήνα
Ακρόπολη
Βάσσες
Βάσσες
Ναός
Βραυρώνα

Ιερό
Cenchreae

Λιμάνι
Χαιρώνεια
Λιοντάρι
Χαλκίδα

Ευρίπου
Κέρκυρα
Κέρκυρα
Γενική άποψη
Κόρινθος
Κόρινθος
Αγορά
Κυνός Κεφαλές

Πεδίο μάχης
Δήλος
Δήλος
Γενική άποψη
Δελφοί
Γενική άποψη
Δημητριάδος

Θέατρο
Δίκτυνα

Ναός
Δωδώνη
Δωδώνη
Γενική άποψη
Πόλης Ηιόνα

Γενική άποψη
Ηλεία
Ηλεία
Αγορά
Ελευσίνα
Ελευσίνα
Ναός των Μυστηρίων
Επίδαυρος
Επίδαυρος
Γενική άποψη
Επιδαύρου Λιμηράς
Μονεμβασιά
Ακρόπολη
Ερέτρια

Θέατρο

Γενική άποψη
Glympeis

Hill φρούριο
Γόρτυνα

Γενική άποψη
Γύθειο
Γύθειο
Θέατρο
Αλμυρός
Τείχη της πόλης
Ηραίον (Άργος)
Ηραίου
Ναός
Ηραίο (Σάμος)

Ναός
Ίσθμια

Ναός του Ποσειδώνα

Καλαπόδι
Ιερό
Κνωσός
Κνωσός
Γενική άποψη
Κως
Κως
Αγορά

Κυνουρίας

Λατώ
Γενική άποψη
Λυκόσουρα

Ναός της Δέσποινας
Μαντίνεια
Μαντίνεια
Τείχη της πόλης
Μαραθώνιος
Τάφος των Αθηναίων
Μεγαλόπολη

Θέατρο
Μεγίστη
Γενική άποψη
Μεσσήνη
Μαυρομάτη
Γενική άποψη
Νάουσα
Σχολή του Αριστοτέλη
Μυκήνες
Μυκήνες
Γενική άποψη

Μυκηναϊκή γέφυρα
Γενική άποψη
Νεμέα

Ναός του Δία
Ολυμπία
Ολυμπία
Γενική άποψη
Όλυνθος
Όλυνθος
Γενική άποψη
Ορχομενός

Θέατρο
Ορχομενός

Θέατρο
Πάτρα
Πάτρα
Ρωμαϊκό Ωδείο
Πέλλα
Πέλλα
Γενική άποψη

Περαχώρας
Ηραίον

Πέτρα
Μυκηναϊκή ακρόπολη
Φαιστού

Γενική άποψη
Pharsalus
Γενική άποψη
Φίλιπποι
Αγορά

Φυλακωπή
Εποχή του Χαλκού ιερό
Πλαταιών
Γενική άποψη
Prasiae

Τείχος
Κατερίνη
Πεδίο μάχης
Πύλος

Μυκηναϊκό ανάκτορο

Νεολιθική φρούριο
Ραμνούντα

Πόλη
Ρόδος
Ρόδος
Γενική άποψη
Ρίου και Αντιρρίου
Πορθμός
Σαλαμίνα
τοποθεσία της ναυμαχίας
Σάμος
Σάμος
Γενική άποψη
Σελλασία
Σελλασία
Πεδίο μάχης
Σικυώνα
Σικυώνα
Θέατρο
-
Γενική άποψη
Σούνιο
Σούνιο
Ναός
Σπάρτη
Σπάρτη
Γενική άποψη
Σφακτηρία
Γενική άποψη
Στράτος

Θέατρο
Σύβοτα
Λιμάνι
Τεγέας
Τεγέας
Ναός
Tempe
Γενική άποψη
Θήβα
Θήβα
Cadmea
Θερμοπύλες
Πεδίο μάχης
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Παλάτι του Γαλερίου
Θίσβη

Πύργος
Τίρυνθα
Τίρυνθα
Palace
Τυρός

Γενική άποψη
-
Πράσινη γραμμή
ΠΑΤΩΝΤΑΣ 

  1. LENGTH.............................. # ΜΗΚΟΣ
  2. WEΙGHT ..............................# ΒΑΡΟΣ
  3. LIQUID MEASURE............ # ΜΕΤΡ ΥΓΡΩΝ
  4. DRY MEASURE .................# ΜΕΤΡ ΣΤΕΡΕΩΝ 

 ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Η ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ΤΟ ΛΑΚΩΝΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ