ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ+ Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτωκράτωρ ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος +


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ - CODEX 2123 FOL. 30V 
Ἐν ἔτει ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Μαρτίῳ ιβη ἢλθεν ὁ βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντίνος ἐκ τῆς Πελοπονίσου καὶ ἐπαρέλαβεν τὴν Κωνσταντινούπολλην μετα τὸν θάνατον τοῦ ἀειδίμου καὶ τρισμάκαρος, κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ εὐδόμου τῶν Παλαιολόγών. Ἢ δὲ ὅτε ἀπέτισε τὼ χρεῶν, τρέχῶν ἔτους ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Νοεμβρίῳ λα΄-η· ἡμέρα ε΄, ὤρᾳ ι-η τῆς ἡμέρας, καὶ ἐτάφη ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Ξριστοῦ τοῦ παντοκράτορος εἰς τὸν τάφον τῆς γυνἐκὸς αὐτοῦ. Καὶ ὁ θεὸς τάξαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγίων βασιλέων, ἀμὴν, ἀμὴν, ἀμὴν.

Ὁ γράψας τοῦτα Δημήτριος Λάσκαρης ὁ Λεοντάρης.
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ


 Βασιλείς -Αυτοκράτορες
 • Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259-1282)
 • Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282-1328), γιος του Μιχαήλ Η'
 • Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος (1295-1320), συναυτοκράτορας, γιος του Ανδρόνικου Β'
 • Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328-1341), γιος του Μιχαήλ Θ'
 • Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391), γιος του Ανδρόνικου Γ'
 • Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος (1376-1379), πρωτότοκος γιος του Ιωάννη Ε'
 • Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος (1390), γιος του Ανδρόνικου Δ' και εγγονός του Ιωάννη Ε'
 • Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος (1403-1407), συναυτοκράτορας, γιος του Ιωάννη Ζ'
 • Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391-1425), δευτερότοκος γιος του Ιωάννη Ζ'
 • Ιωάννης Η' Παλαιολόγος (1425-1448), πρωτότοκος γιος του Μανουήλ Β'
 • Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος (1449-1453), νεότερος γιος του Μανουήλ Β'
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ