Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ


ΕΔΕΣΣΑ ...ΕΓΓΡΑΦΗ….. «ΙΠΠΟΜΑΧΑΣ » 8 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΔΕΣΣΗΣ


 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Όλες οι επιγραφές, µα απολύτως όλες οι επιγραφές, που έχουν βρεθεί
στη  Μακεδονική  γη,  και  έχουν  βρεθεί  τουλάχιστον  6.000  επιγραφές,  είναι
ΕΓΓΡΑΦΈΣ  µε  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  Οι  επιγραφές  αυτές  άρχονται
χρονολογούμενες από τον έκτο προ Χριστού (6ο π.Χ.) αιώνα.
ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του δήμου  και  του  νοµού  Κοζάνης. 
Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο π.Χ.  αιώνα. 
 ΙΙ  ΥΨΙΣΤ  ΟΡΕΣΤΗΣ  ΛΙΜΝΑΙΟΥ. (3) 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δήµου  και  του  νοµού  Κοζάνης. 
Επιγραφή  που  ανάγεται  στα  µέσα  του  2ου  π.Χ.  αιώνα: 
 ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ  ΑΤΤΑΛΟΥ ΕΡΑΡΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΠΡΟΠΥΛΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ. (4) 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δήµου  και  του  νοµού  Κοζάνης. 
Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο -1ο π.Χ.  αιώνα. 
 ΙΙ  ΚΡΟΝΙΗ  ΙΟΜΗΗΣ  ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΧΗΝ. (5) 

Στην  Αιανή  του  οµωνύµου  δήµου  της  Κοζάνης  µαρµάρινος 
αναθηµατικός ακέφαλος αετός. Ανάγεται στον 1ο -2ο µ.Χ. αιώνα.
 ΕΙ ΥΨΙ[Σ]Τ ΑΤΡΕΙΗΣ ΚΑΠΥΛΛΟΥ ΕΥΧΗΝ. (7)            

Στην Καισάρεια του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 
στο 1ο  ήµισυ του 2ου  µ.Χ. αιώνα. 
ΦΙΛΤΕΡΑ ΑΡΡΙΑΙΟΥ ΕΡΜΗ ΑΓΟΡΑΙ  ΕΟΥΧΗΝ. (9) 
Στην    Αιανή  του  οµωνύµου  δήµου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται  στο  2ο  µ.Χ.  αιώνα 
 ΚΛΕΟΝΙΚΗ  ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΚΟΡΕΣ  ΕΥΧΗΝ ΑΝΕΘΗΚΑ…    (14) 

Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται 
στο  2ο  µ.Χ.  αιώνα.
  ΘΕ  ΕΣΠΟΤΗ  ΠΛΟΥΤΝΙ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΠΟΛΕΙ  ΕΑΝΗ  Τ ΦΛΑΥΙΟΣ ΛΕΝΑΣ
Σε ταινία πάνω από την παράσταση, η επιγραφή:
 [ΙΝ  ΑΥΤ]ΟΝ  ΤΕ  ΤΟΝ  ΘΕΟΝ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΝΑΟΝ  ΤΗΝ  ΣΤ[ΗΛΗΝ  ΑΝΕΘΗΚΑ  ΕΚ 
Τ]Ν ΙΙΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ Ι ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΑΡΧΕ[ΛΑΟΥ].   (15) 
  
Στην Άνω Κώµη του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 
στο  2ο -  3ο  µ.Χ.  αιώνα. 
 ΕΙΙ  ΥΨ[ΙΣΤ  ..….ΑΙΛΕΙΟΥ  [ΕΥΧΗΝ]. 
 Για  το  ία  υπάρχουν οι τύποι, ειί, εί, ιί και ί.  (16) 

Στην Άνω Κώµη του δήµου Ελίµειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 
στο 2ο  - 3ο   µ.Χ. αιώνα.: [ΑΡ]ΙΣΤΝ ΕΠΟΙΕΙ…, ενώ δίπλα από το σκήπτρο 
άλλη επιγραφή αναφέρει: ΗΡΑ ΘΕΑ ΣΕΥΘΗΣ ΛΥΣΑΝΙΟΥ ΕΥΧΗΝ.    (18) 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δήµου  και  του  νοµού  Κοζάνης. 
Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο  - 3ο  µ.Χ. αιώνα. ΙΙ ΥΨΙΣΤ ΑΜΥΝΤΑΣ. (21) 

Στο  Βελβεντό  του  οµωνύµου  δήµου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο 2ο  - 3ο µ.Χ. αιώνα. ΘΕΟΙΣ ΕΠΗΚΟΟΙΣ ΤΗΝΕ ΧΑΡΙΝ ΤΕΥΞΑΣ 
ΘΕΟΟΤΟΣ ΕΥΞΑΜΕΝΟΣ. ‘’Ο Θεόδοτος αφού προσευχήθηκε στους θεούς 
που  εισακούουν  (τις  προσευχές,  τις  παρακλήσεις  των  πιστών)  έκανε 
(κατασκεύασε) αυτή τη χάρι’’.   (23α) 

Στο  Παλαιόκαστρο  του  δήµου  Σιατίστης  Κοζάνης.  ΑΡΤΕΜΙΙ  ΜΑ 
ΜΑΚΕΟΝΟΣ ΑΠΕΚΕΝ ΕΥΧΗΝ.   (29) 

Στο  Βελβεντό  του  οµωνύµου  δήµου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο δεύτερο τέταρτο του 3ου µ.Χ. αιώνα. ΟΜΙΤΙΟΣ ΕΥΡΥ[ΙΚΟΣ] Ο 
ΜΑΚΕΟΝΙΑΡΧΗ[Σ]  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ  ΚΑ[Ι]  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΡΧΗΣ  ΤΝ 
ΟΛΥΜΠΙΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ[Σ].   (38) 

Στην Αιανή του οµωνύµου δήµου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται 
στο 2ο  π.Χ. αιώνα. ΦΕΙΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΗΡΪΣΣΗ…….     (41) 

Στους  Αγαλαίους  του  δήµου  Βεντζίου  Γρεβενών.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου  µ.Χ. αιώνα. 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ.  (55) 

Στην Κοιλάδα του δήµου Ελλησπόντου Κοζάνης, επιστολή του βασιλιά 
Φιλίππου  Ε΄.  Ανάγεται  στο  181  π.Χ.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΡΧΙΠΠ 
ΧΑΙΡΕΙΝ.  ΤΟΥ  ΟΘΕΝΤΟΣ  ΜΟΙ  ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑ  ΤΝ  ΠΕΡΙ 
ΝΙΚΑΝΟΡΑ  ΤΟΝ  ΤΕΤΡΑΡΧΗΝ  ΕΚΠΕΠΟΜΦΑ  ΣΟΙ  ΤΟ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ. 
ΣΥΝΧΡ  ΟΥΝ  ΑΥΤΟΙΣ  ΤΗΝ  ΚΟΡΡΑΓΟΥ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΚΟΥ  ΤΝ  ΕΝ 
ΓΡΗΙΑΙ  ΜΕΤΟΙΚΝ  ΧΡΑΝ  ΨΙΛΗΝ,  ΗΝ  ΦΑΣΙΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΛΕΘΡΑ 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ,.….ΚΑΙ  ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ  ΤΟΥ  ΑΡΜΕΝ[….]ΜΑΧΟΥ  ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΕΥΟΥ ΚΑΙ [….ΤΟΥ] ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ……  (87) 

Στον  Περδίκκα  του  δήµου  Πτολεµαΐδος  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο 2ο  π.Χ. αιώνα. ΙΟΛΛΑΣ ΑΜΥΝΤΟΥ ΚΑΙ ΗΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 
ΚΟΡΜΕΣΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΝ ΥΙΝ ΕΥΧΗΝ ΠΟΣΙΝ.…ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ.  (88) 

Στην  Ακρινή  του  ήµου  Ελλησπόντου  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται  στο  2ο  π.Χ.  αιώνα. 
ΟΡΝΕΑ  ΑΡΧΕΛΑΟΥ  Η  ΙΕΡΕΙΑ  ΕΣΠΟΤΗ  ΕΥΧΗΝ.  (89) 

Στην  Ακρινή  του  ήµου  Ελλησπόντου  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται  στο  2ο  π.Χ. αιώνα. 
 ΙΙ  ΥΨΙΣΤ ΑΡΤΕΜ[ΑΣ] ΚΑΙ  ΝΕΙΚ[Α]ΝΡ  ΟΙ  [ΝΕΙ]ΚΑΝΟ[ΡΟΣ] ΕΥΧ[Η]Ν.   (90) 
  
Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 
ανάγεται στο 2ο  - 1ο π.Χ. αιώνα. 
ΑΒΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ΙΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΚΑΙ ΡΜΗ ΤΟΝ ΒΜΟΝ. (93) 

Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 
ανάγεται στο 57ο- 55ο έτος π.Χ.  ΕΤΟΥΣ Γ [ΚΑΙ ….] ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤ[ΟΣ Λ. 
ΚΑΛ]ΠΟΡΝΙΟΥ ΠΕΙΣ[ΝΟΣ] ΕΥΙΚΟΣ ΤΑΥΡΙΝΟ[Σ] ΒΡΥΝΑΙΟΣ ΑΦΗΚΕΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΜΕΛΙΣΑΝ ΕΥΧΗΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΥΝΑΓΙΑ.   (115) 

Στον οικισµό Πέτρες του δήµου Αµυνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 
αναφέρει. 
ΑΒΡΕΙΑΣ  ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ  ΝΙΚΑΙΑ  ΑΠΟΛΛΟΡΟΥ  ΠΡΑΞΙΝΟΗ  ΑΒΡΕΙΟΥ.    (118) 

Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, (ή το Σκοπό, οι οικισµοί 
είναι  όµοροι).  Επιγραφή  που  ανάγεται  στα  µέσα  του  3ου  µ.Χ.  αιώνα. 
ΑΥΡΗΛΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΤΟΝ  ΥΙΟΝ  ΛΥΣΙΜΑΧΟΝ  ΑΝΕΘΗΚΕΝ  ΙΣ  ΘΕΟΝ 
ΑΛΕΞΑΝΡΟΝ. (148) 

Στον  Αετό  του  οµωνύµου  δήµου  της  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στον 3ο  - 2ο  π.Χ. αιώνα. ΚΑΣΣΑΝΡΟΣ ΝΙΚΝΟΣ.  (151) 

Στην  Άνω  Αχλάδα  του  δήµου  Μελίτης  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. [Ο ……] ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ 
ΘΥΓΑΤΡΟΣ   - - - - -Σ ΓΥΝΕΚΟΣ ΖΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ [ΜΝΗΜΗ]Σ ΧΑΡΙΝ. (152) 
Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. 
Επιγραφή που ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 2ου µ.Χ. αιώνα. ΝΕΙΚΑΓΟΡ[Α]     - - - - - -.  (155) 

Στο Σκοπό του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 
2ο  - 3ο  µ.Χ. αιώνα. [Β]ΟΥΚΟΥΛΟΣ - - - - - - - Υ ΣΥ- - - - …. - - - - . Η πιθανή 
ανάγνωση είναι: ΒΟΥΚΟΥΛΟΣ ΤΗ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΜΒΙ ΜΝΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.    (158) 

Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 2Ο  -3ο  µ.Χ. αιώνα.  - - - Τ- - - - -  ΟΥΤΟΣ - - -ΟΣ ΚΑΛΟΝ  - - - ΜΑΧΟΙΟ ΤΟ - - - 
ΣΤΕΠΝ - - - - - - - - - - - - . (160) 

Στο Σκοπό του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 
τέλος  του  2ου  µ.Χ.  αιώνα.  ΑΥΡΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΙΑ  ΣΥΝ  ΤΟΙΣ….ΤΕΚΝΟΙΣ 
ΕΠΟΙΗΣΑ  ..…  ΑΥΡΗΛΙ  ΗΡΑΚΛΕΙΗ  ΜΝΙΑΣ  ΧΑΡΙΝ  Τ  ΚΛΥΚΥΤΑΤ ΑΝΡΙ…. (162) 

Στη Βεύη του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο -  3ο µ.Χ.  αιώνα.  ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ  ΡΥΜΗΤΑΛΚΟΥ  ΗΡΑ  ……ΕΤΝ  ΚΕ 
ΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΗΤΗΡ.   (164) 

Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, (ή Μελίτη, οι οικισµοί είναι 
όµοροι).  Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  πρώτο  ήµισυ  του  3ου  µ.Χ.  αιώνα. 
ΜΕΣΤΑ  ΠΡΤΑΝ  ΤΟΝ  ΑΝΡΑ  ΚΑΙ  ΟΛΥΝΠΙΑΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΛΛΟΡΟΝ  ΤΑ 
ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΜΑΤΕΡ….ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (166) 

Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης, στο εκκλησάκι του Αγίου 
Σπυρίδωνος. Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα. 
ΑΥΡΗΛΙΑ  ΦΙΛΙΠΠΑ  Η  ΠΡΙΝ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Τ  ΙΙ  ΣΥΝΒΙ  ΠΑΡΑΜΟΝ 
ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (168) 
Στην Αχλάδα του δήµου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται 
στα  µέσα  του  3ου µ.Χ.  αιώνα.  ΕΓ  ΖΟΗ  ΑΥΡΗΛΕΙ  ΗΡΑΚΛΕΙΗ  [Τ 
ΣΥΜ]ΒΙ ΑΥ[ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Χ]ΑΡΕΙΝ. (172) 

Στο  λόφο  του  Αγίου  Παντελεήµονα  της  Φλώρινας,  αποτµήµατα 
πήλινων στρωτήρων µε έντυπα σφραγίσµατα. Ανάγονται στους χρόνους του 
βασιλιά Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.). Ένδεκα τέτοιοι στρωτήρες φέρουν την 
επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ένας την επιγραφή [ΚΑ]ΜΙΝΟΣ  [ …… 
]ΙΠ[…..].    (174) 

Στον λόφο του Αγίου Παντελεήµονα Φλωρίνης, σκύφος. Ανάγεται στα 
τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Ανάγλυφη παράσταση της άλωσης της Τροίας, µε 
επιγραφές δηλωτικές ονοµάτων πολεµιστών, αντικειµένων και του γεγονότος 
της κατάληψης.: 1. ΙΛΙΟ[Υ Κ]ΑΤΑΛΗΨΙΣ 2. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ 3. ΙΛΙΟΝ  4.- - - 
ΚΕΛΜΟ - - - .     ΟΥΣ[ΣΕΥ]Σ  2. ΟΥ[ΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ].     (175) 

Στη Φλώρινα µελανβαφής κρατήρας µε υψηλή βάση, πλατιές λαβές, 
υψηλό  λαιµό  και  ηµισφαιρική  κοιλιά  όπου  υπάρχει  τυπωµένη  παράσταση 
ΙΛΙΟΥ  ΠΕΡΣΕΣ.  Στην  πρώτη  σκηνή  η  πόλη  της  Τροίας  και  η  επιγραφή 
ΙΛΙΟΝ. Στη δεύτερη σκηνή ο Αίας και η Κασσάνδρα και οι επιγραφές 1. ΝΑΟΣ 
ΑΘΗΝΑΣ    2.  [Κ]ΑΣΣΑΝ[]ΡΑ  και  3.  [Α]ΙΑΣ.  Στην  τρίτη  σκηνή  υπάρχουν 
λείψανα απροσδιόριστων µορφών και οι επιγραφές. 1. ΝΕΣΤΡ 2. ΚΑΛΧΑΣ. 
Ο κρατήρας ανάγεται στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα.   (176) 

Στη  Βεύη  του  δήµου  Μελίτης  Φλωρίνης,  στο  172ο χιλιόµετρο  της 
σιδηροδροµικής  γραµµής  Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.  Απροσδιόριστης 
χρονολογίας.  ΕΠ΄  ΑΝΤΙΓΟΝΟ[Υ]  ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ  ΙΕΡΟΝ  ΙΛΤ  -  -;  -  -      ;  
ΑΘΗ[ΝΑΣ];.   (182) 
Στον  Άγιο  Αχίλλειο  του  δήµου  Πρεσπών  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 
ανάγεται στο δεύτερο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα.   - - - - - - ΜΗΝΑΣ - - -.   - - -  - 
…. - - - -.   - - - Ο - - …ΤΗΝ  - - -.    (183) 

Στη  Μονή  Θεοτόκου  του  Σισανίου  του  δήµου  Ασκιού  Κοζάνης. 
Επιγραφή που ανάγεται στο 65 ή 105 µ.Χ.  ΑΛΕΙΦΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΣ 
ΕΤΟΥΣ…….  ΑΡΧΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΙ  ΚΛΑΥΙΟΥ  ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 
ΕΦΗΒΑΡΧΟΥΝΤΟΣ  ΤΙ  ΚΛΑΥΙΟΥ  ΠΑΡΙΑΝΟΥ  ΕΦΗΒΟΙ  ΟΙ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  ΠΡΟΚΛΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ,  ΤΙΤΟΣ  ΛΥΚΑΣ,  ΚΛ.  ΕΙΣΙΝ, 
ΑΙΛΙΟΣ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ,  ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ,  ΦΛ.  ΕΙΣΙΟΤΟΣ, 
ΤΥΧΙΚΟΣ  ΚΟΪΝΤΟΥ,  ΛΥΚΟΣ  ΛΟΥΚΙΟΥ,  ΜΑΡΙΟΣ  ΠΟΤΑΜΝ,  ΜΑΞΙΜΟΣ 
ΑΦΡΟΕΙΤΣ,  ΥΨΙΓΟΝΟΣ  ΕΥΤΑΚΤΟΥ,  ΣΤΡΑΤΝ,  ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ, 
ΤΕΡΤΙΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΣ,  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΣΕΚΟΥΝΟΣ,  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΑΚΕΟΝ[ΟΣ],  ΦΟΥΝΑΝΟΣ  ΠΟΣΕΙΝΙΟΣ,  ΓΑΪΟΣ  ΑΝΤΙΠΑ, 
ΓΕΜΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ, ΦΛ. ΣΑΜΒΑΘΙΝ, ΘΕΟΟΤΟΣ ΘΕΟΟΤΟΥ. 
(187)

 Στη  Αγία  Άννα  του  δήµου  Νεστορίου  Καστοριάς.  Επιγραφή  που 
ανάγεται  στο  δεύτερο  ήµισυ  του  2ο  µ.Χ.  αιώνα. 
 ΦΙΛΑ  ΠΑΡΜΕΝΙΝΟΣ  ΗΡ[Ι]Σ ΧΑΙΡΕ.  (196) 

Στο ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου του οικισµού Κορησσός του δήµου 
Αγίων Αναργύρων Καστοριάς. Επιγραφή που ανάγεται στα τέλη του 2ου µ.Χ. 
αιώνα. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΗΡΣ ΧΑΙΡΙΝ.   (197) 

Στο  εξωκκλήσι  του  Αγίου  Γεωργίου  στο  Νεστόριον  του  οµωνύµου 
δήµου  της  Καστοριάς.  Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο µ.Χ.  αιώνα, 
ΑΡΡΑΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ….ΤΙΝΗ …..Τ ΤΕΚΝ …. ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΗ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΗ. 
(198) 
Στον  οικισµό  Πεντάβρυσος  του  δήµου  Αγίας  Τριάδος  Καστοριάς. 
Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα. 
ΦΙΛΑΝΡΙΑΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ. (Αντί Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ έχει γραφεί  ΣΤΕΦΑΝΟΣ).  (201) 

Στο βασιλικό τάφο των Αιγών (Βεργίνας).
 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΠΙΕΡΙΝΟΣ και ΡΥΚΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΝΟΣ.   

Στον  τύµβο  της  Βεργίνας,  επιτύµβια  στήλη.  Ανάγεται  στον  4ο  π.Χ. 
αιώνα.  Αναγράφει  τα  ονόµατα  των  νεκρών,  τεσσάρων  γενεών  της  ίδιας 
οικογένειας.  ΚΛΕΝΥΜΟΣ:  ΑΚΥΛΟΥ:  ΑΥΜΟΣ:  ΚΛΕΝΥΜΟΥ: 
ΠΕΥΚΟΛΑΟΣ: ΑΥΜΟΥ: ΚΡΙΝ: ΑΥΜΟΥ.  

Στα  Λευκάδια  του  δήµου  Ανθεµίων  της  Ηµαθίας,  ο  τάφος  του 
ΛΥΣΝΟΣ και του ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ ΤΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ. Στην τοιχογραφία 
µε  τα  Μακεδονικά  όπλα,  εκτός  από  τα  ξίφη,  τις  περικνηµίδες,  τις 
περικεφαλαίες, και την ασπίδα µε το οκτάκτινο ήλιο, γράφει και τα ονόµατα 
ΛΥΣΝ και ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ.   

Στην αγορά της Πέλλας, επιτύµβια στήλη, αναγόµενη στο τέλος του 5οπ.Χ. αιώνα. Παριστάνει το νεκρό Ξάνθο.
 ΞΑΝΘΟΣ / ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑ  ΙΚΑΣ ΥΙΟΣ.   

Στο  Μουσείο  Βεροίας,  µεταξύ  των  εκατοντάδων  ευρηµάτων, 
υπάρχουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν βρεθεί στην περιοχή της πόλης: 
Επιτύµβια µαρµάρινη στήλη, αναγόµενη στο 2ο - 3ο µ.Χ. αιώνα, µε την 
επιγραφή. ΕΛΕΝ Τ ΥΙ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. ΕΛΕΝΟΣ.  (228) 
Μαρµάρινος βωµός, αναγόµενος στο πρώτο ήµισυ του 3ου µ.Χ. αιώνα,  µε  την  επιγραφή.  ΕΛΠΙΣ  ΧΡΥΣΕΪΙ  ΤΗ  ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ  ΘΥΓΑΤΡΙ  ΜΝΕΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ. (229) 
Μαρµάρινος βωµός, αναγόµενος στο 2ο  ήµισυ του 2ου  µ.Χ. αιώνα, µε 
την  επιγραφή.  ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΕΥΠΟΡ  Τ  ΙΙ  ΑΝΡΙ  ΜΝΕΙΑΣ  ΧΑΡΙΝ  ΕΚ 
ΤΝ ΙΙΝ ΑΥΤ. (266) 
Πλάκα από λευκόφαιο µάρµαρο. Πρόκειται για ανάθηµα του βασιλιά 
Φιλίππου  Ε’  (221-179  π.Χ.),  µε  την  επιγραφή.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑ΄. (17) 
Βάθρο  από  λευκό  µάρµαρο,  αναγόµενο  στο  131/30  π.Χ.,  µε  την 
επιγραφή.  ΕΤΟΥΣ Η ΚΑΙ Ι ΜΑΡΣΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΝΙ, ΑΣΚΛΗΠΙ, 
ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΕΝΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΛΙΘΙΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΕΡΑΝ 
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΙΙΟΥ. (18) 
Πλάκα  από  λευκό  µάρµαρο,  αναγόµενη  στον  3ο  π.Χ.  αιώνα,  µε  την 
επιγραφή.  ΚΥΝΝΑΝΑ  ΕΠΙΓΕΝΟΥΣ  ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ  ΕΝΝΟΙΑ  ΟΣΙΑ  ΤΗΝ 
ΘΥΜΕΛΗΝ. (23) 
Το άνω απότµηµα µαρµάρινου αρράβδωτου κιονίσκου, αναγόµενο στο 
119  µ.Χ.  (Μάιος),  µε  την  επιγραφή.  ΙΕΙ  ΥΨΙΣΤ  ΑΓΑΪΣ  ΚΑΤ΄  ΕΥΧΗΝ 
ΑΝΕΘΗΚΕ.  ΕΥΤΥΧΣ.  ΕΤΟΥΣ  FΞΣ  ΑΙΣΙΟΥ  ΗΙ.  Το  όνοµα  ΑΓΑΪΣ  έχει γραφεί πιθανότατα αντί του ΑΓΛΑΪΣ).  (25) 
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στο πρώτο ήµισυ του 4ου  π.Χ. αιώνα,  µε την επιγραφή. ΑΝΡΕΑΣ ΑΝΡΝΟΣ ΟΣΒΑΙΟΣ. (147) 
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στον 3ο  π.Χ. αιώνα, µε την επιγραφή. 
ΠΑΡΜΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΥΛΛΑΣ ΝΙΚΥΛΛΑ ΙΕΡΝΟΣ. (150) 
Επιτύµβια στήλη, που ανάγεται στο 2ο  π.Χ. αιώνα, µε την επιγραφή. 
ΑΜΥΝΤΑΣ ΠΕΥΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΡΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ. (158) 
Το κάτω δεξιό τµήµα επιτύµβιας στήλης, που ανάγεται στον 3ο µ.Χ.  αιώνα,  µε  την  επιγραφή.  ΑΓΑΘΝ  Τ  ΕΙΙ  ΘΡΕΠΤ  ΧΑΡΙΝ  ΜΝΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ. (208 ) 
Επιτύµβια  στήλη  βωµός,  που  ανάγεται  στον  3ο  µ.Χ.  αιώνα,  µε  την 
επιγραφή. ΑΧΙΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙ Τ ΑΙΓΟΝ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.  (218) 
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στο 2ο  - 3ο  µ.Χ. αιώνα, µε την 
επιγραφή. ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΙ Τ ΙΙ ΑΝΡΙ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.   (290) 
Επιτύµβια στήλη βωµός, που ανάγεται στα τέλη του 2ου µ.Χ. αιώνα, µε 
την  επιγραφή.  ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ  ΦΙΛΟΝΙΚ  Τ  ΥΙ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΟΝΑ  ΤΗ 
ΓΥΝΑΙΚΙ.   (289) 
Επιτύµβια  στήλη  βωµός,  που  ανάγεται  στο  2ο  µ.Χ.  αιώνα,  µε  την 
επιγραφή. ΕΥΤΥΧΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑΝ ΤΗΝ ΙΙΑΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ 
ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΖΝΤΑ. (302) 

Στην Πριήνη της Μικράς Ασίας, υπάρχει το αρχιτεκτονικό µέλος µε την 
αναθηµατική επιγραφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ανάθεση είναι µετά τη 
νίκη του επί των Περσών στο Γρανικό, άνοιξη του 334 π.Χ., και φέρει την 
επιγραφή.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ  ΑΝΕΘΗΚΕ  ΤΟΝ  ΝΑΟΝ  ΑΘΗΝΑΙΗΙ 
ΠΟΛΙΑΙ.    
Ορειχάλκινη αιχµή δόρατος, που βρέθηκε στην Όλυνθο, στη Χαλκιδική, 
έχει στον κυλινδρικό της αυλό εκτυπωµένη την επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟ δηλαδή 


του ΦΙΛΙΠΠΟΥ.    
Ένα απλό διπλό ερώτηµα. Πώς γίνεται όλες οι επιγραφές που βρέθηκαν στη Μακεδονική γη να είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα; Η απάντηση είναι απλή και σαφής. Οι Μακεδόνες µιλούσαν, έγραφαν και επικοινωνούσαν στη γλώσσα τους, την Ελληνική.
Πώς γίνεται καµία επιγραφή να µην είναι γραµµένη στα Βαρδαρίτικα; Η απάντηση, επίσης, είναι απλή και σαφής. Οι Μακεδόνες µιλούσαν Ελληνικά, δεν µιλούσαν Βαρδαρίτικα Σερβοβουλγαρικά, διότι ήταν Έλληνες, δεν ήταν Σλάβοι. Οι Σλάβοι έµαθαν να γράφουν και να διαβάζουν από τους Έλληνες, τον ένατο (9ο ) µ.Χ. αιώνα. Από το φιλόσοφο και φιλόλογο, αλλά και πολύγλωσσο, Κωνσταντίνο (Κύριλλο ως µοναχό), ο οποίος επινόησε για τους Σλάβους τα γράµµατα του ονοµασθέντος, Κυριλλικού αλφαβήτου, προς τιµήν του. Η απλή λογική λέει ότι καµία επιγραφή δεν θα µπορούσε να είχε γραφεί µε Κυριλλικούς χαρακτήρες τον έκτο (6ο ) π.Χ. αιώνα, δηλαδή 15 αιώνες πριν. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί. Είναι σχήµα πρωθύστερον, µη συνάδον µε τη λογική. Επίσης, οι Σλάβοι ήλθαν στη χερσόνησό µας από τον έκτο ( 6ο ), έβδοµο ( 7ο ) µ.Χ. αιώνα και µετά. Η απλή λογική λέει ότι, δεν µπορεί να έχουν, και δεν έχουν, καµία συνάφεια µε τους Μακεδόνες ωριείς, µε τους Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στη Μακεδονία δεκατρείς και πλέον αιώνες πριν. Οι Βαρδαρίτες αφού είναι Σλάβοι δεν είναι Μακεδόνες.

ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.


AΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Πηγές 

- ΜΙΝΑΣ ΔΟΓΑΣ από την συγγραφή «ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ» -ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ