Η ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ KΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και µελέτη των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών κοπών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ιλλυρίας, που απεικονίζουν κράνος ως κύρια παράσταση σε µια από τις δύο όψεις τους. Στο πλαίσιο της εργασίας είναι αναγκαίο να περιοριστούµε στην απεικόνιση των κρανών µόνο όταν αυτά αποτελούν το κύριο διακοσµητικό θέµα του εµπροσθότυπου ή του οπισθότυπου και όχι όταν τίθενται ως παραπληρωµατικά στοιχεία µιας παράστασης ή έστω και δηλωτικά νοµισµατοκοπείων.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι η τυπολογική κατάταξη των κρανών των εξεταζόµενων κοπών -που συνήθως δεν αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος των νοµισµατικών δηµοσιεύσεων- και η αναζήτηση χρονολογηµένων παραλλήλων τους. Θα αναζητηθεί, επίσης, η σύνδεσή τους
µε ιστορικά γεγονότα, όπου αυτό είναι εφικτό, και θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της εικονογραφικής επιλογής του κράνους µε βάση το θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο περιεχόµενό της.