ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ.
 ΠΙΝΑΚΕΣΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ....................................................................................................................... -10000 π.Χ.
ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ .....................................................................................................10000-περίπου 6500 π.Χ.
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ........................................................................................................ 6500-περίπου 3000  π.Χ.

Αρχαιότερη Νεολιθική................................................................................................................... 6500-5600 π.Χ.
Μέση Νεολιθική............................................................................................................................. 5600-5300 π.Χ.
Νεώτερη Νεολιθική ....................................................................................................................... 5300-4500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική εποχή...............................................................................4500-3200/3000  π.Χ.


ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ...................................... 3200/3000-2000 π.Χ.

Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική Ι ........................................................3200/3000-2600  π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙ..................................................................2600-2300 π.Χ.
Πρωτοελλαδική / Πρωτοκυκλαδική / Πρωτομινωική ΙΙΙ....................................................... 2300-2100/2000 π.Χ.


ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ............................................ 2100/2000-1600 π.Χ.

Μεσοελλαδική/ Μεσομινωική Ι............................................................................................ 2100/2000-1800 π.Χ.
Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙ ....................................................................................................1800-1700 π.Χ.
 Μεσοελλαδική / Μεσομινωική ΙΙΙ...................................................................................................1700-1600 π.Χ.


ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ...........................................................................................................1600-1100 π.Χ.

Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  Ι ........................................................................................1600-1500/1450 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική  ΙΙ......................................................................................1500/1450-1400 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙ ................................................................................................1400-1100 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙA.........................................................................................1400-1300 π.Χ.
 Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΒ ...............................................................................................1300-1200 π.Χ.
Υστεροελλαδική / Υστερομινωική ΙΙΙΓ ...............................................................................................1200-1100 π.Χ.
 Υπομυκηναϊκή / Υπομινωική περίοδος .......................................................................................1100-1050/1025 π.Χ.


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  ...........................................................................................................................1050/1025-700 π.Χ.
Πρωτογεωμετρική περίοδος.....................................................................................................1050/1025-900  π.Χ.
Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος.......................................................................................................... 900-850 π.Χ.
Μέση Γεωμετρική περίοδος ................................................................................................................ 850-760 π.Χ.
Ύστερη Γεωμετρική περίοδος...................................................................................................... 760-700 π.Χ.


ΠΡΩΙΜΗ  ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ.......................................................................................... 700-610 π.Χ.
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ............................................................................................................................... 610-490/80 π.Χ.

Πρώιμη περίοδος.................................................................................................................................... 610-575 π.Χ.
Μέση περίοδος ...................................................................................................................................... 575-530 π.Χ.
Ύστερη περίοδος............................................................................................................................... 530-490/80 π.Χ.


ΚΛΑΣΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ......................................................................................................................  490/80-323 π.Χ. 
Πρώιμη Κλασική περίοδος ................................................................................................ 490/80-450 π.Χ.
Μέση / Ώριμη Κλασική περίοδος ............................................................................................ 450-400/380 π.Χ.
Ύστερη Κλασική περίοδος ................................................................................................. 400/380-323 π.Χ.


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ............................................................................................................................ 323-31 π.Χ. 
Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος .................................................................................................. 323-275 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική περίοδος .................................................................................................. 275-150 π.Χ 
Ύστερη Ελληνιστική περίοδος .......................................................................................... 150-31 π.Χ.

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ.......................................................................................................................... 31  π.Χ.-324 μ.Χ.
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .................................................................................................... 4ος-7ος αι. μ.Χ.
ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ................................................................................................... 324-842 μ.Χ,
ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ.................................................................................................... 842-1204 μ.Χ.
ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ................................................................................................1204-1453 μ.Χ.

ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ................................................................................................1204-16ος αι.
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ..................................................................................................1453-1821μ.Χ.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ


ΧΡΟΝΟΛΌΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ