Το Ιερό του μάντη και ιατρού Μελάμποδος στα Αιγόσθενα Μεγαρίδος
34. Ταύτα λέγων ο Τισαμενός εμιμείτο τον Μελάμποδα, εάν δύναταί τις να παραβάλη την βασιλείαν με την πολιτογράφησιν. Διότι και ο Μελάμπους, ότε εμάνησαν αι γυναίκες του Άργους, επειδή τον εζήτησαν οι Αργείοι να έλθη από την Πύλον επί μισθώ διά να θεραπεύση τας γυναίκας των, εζήτησεν ως μισθόν το ήμισυ της βασιλείας• και επειδή οι Αργείοι δεν ηδυνήθησαν να ανεχθώσι τοιαύτην αξίωσιν και ανεχώρησαν, αι δε γυναίκες των εμαίνοντο πολύ περισσότεραι, τότε αποφασίσαντες να δεχθώσι τας προτάσεις του Μελάμποδος, επέστρεψαν προς αυτόν και τω παρεχώρησαν ό,τι εζήτει. Ο Μελάμπους όμως, ιδών τους Αργείους μεταβληθέντας, εζήτησε περισσότερα λέγων ότι δεν θα κάμη όσα θέλουσιν, εάν δεν μεταδώσωσι και εις τον αδελφόν του Βίαντα τα τριτημόριον της βασιλείας. Οι δε Αργείοι, ευρισκόμενοι εις τα στενά, εδέχθησαν και τούτο.  ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 4  ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
«ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΜΕΛΑΜΠΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ»
με τον νομικό, φιλόλογο και συγγραφέα κ ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΘΥΡΗ.

Μια περιήγηση στο Μελαμπόδειο Ιερό και τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Αιγοσθενών Μεγαρίδος (κοντά στο σημερινό Πόρτο Γερμενό), στις νότιες υπώρειες του Κιθαιρώνα.
Το τεκμηριογράφημα κινηματογραφήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2017.

ΒΙΝΤΕΟΟι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν το τεκμηριογράφημα (ντοκυμανταίρ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΟ YOU  TUBE


          

ΠΗΓΗ

221. Μαρτύριον δε τούτου μέγα είναι και το εξής• ου μόνον τους άλλους, αλλά και τον μάντιν όστις ηκολούθει τον στρατόν, τον Ακαρνάνα Μεγιστίαν, όστις ως ελέγετο κατήγετο από του Μελάμποδος και όστις εκ της επιθεωρήσεως των σφαγίων είχε προειπεί τα μέλλοντα συμβήναι, είναι γνωστόν ότι ο Λεωνίδας απέπεμψε και τούτον διά να μη συναπολεσθή. Αλλ' ο Μεγιστίας αποπεμπόμενος δεν ηθέλησε να αναχωρήση, αλλ' απέπεμψε τον μονογενή τον υιόν όστις ηκολούθει τον στρατόν.ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 4 : ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ  ΠΟΛΥΜΝΙΑ.΄: 


4444

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ